Mensen die in een penitentiaire inrichting of in een TBS-instelling verblijven zijn niet zonder meer slecht te noemen. Het oordeel komt ons niet toe, een mens is meer dan zijn daden. Immers, "Beelddrager Gods" zijn berust niet op goede eigenschappen, maar op het feit dat die mens door de Eeuwige, de Schepper, dat predikaat heeft. Dat is zijn waardigheid. Soms is dat te zien, soms is dat verborgen, maar het blijft wezenskenmerk van de mens: Beeld van God.

Er is vaak veel mis gegaan in de ontwikkeling in het leven van mensen in justitiële inrichtingen: vaak angstige mensen, niet geleerd met emoties/driften/gevoelens om te gaan, vertrapt in hun leven en in de samenleving: alles wat zich niet aanpast stoten wij liever af. Mogelijkheden voor mensen zijn ongelijk, de sociale ongelijkheid is groot. Het zijn vaak in alle opzichten beschadigde mensen, die voor het leven getekend en gewond zijn en anderen weer verwonden.

Gevangenen worden vaak gezien als zondaars bij uitstek. De rechter spreekt het schuldig uit. In het justitiepastoraat realiseren wij ons dat het schuldig zijn voor God niet gelijk is aan het schuldig zijn voor de maatschappij. Immers, voor God zijn wij allen onvolkomen en schuldig.God maakt geen onderscheid tussen mensen binnen of buiten de muren van een penitentiaire instelling. Pastoraat betekent meetrekken, samen optrekken, samen uithouden, vanuit het visioen dat er meer is dan dit ellendige leven; werken aan herstel van het leven nu al: "Je bent een wonderschoon mensenkind van God", dat is uitgangspunt van christelijk denken dat uitgedragen mag worden in het justitiepastoraat.

Uitvoering
De kerntaken van de pastor zijn:

- Individueel pastoraat

- kerkdiensten

- advies/overleg directie ( o.a. bewaken humaniteit)


De taken van de kerkvrijwilligers zijn:

- deelnemen aan de kerkdienst

- verzorgen van koffie

- ontmoeting met deelnemers kerkdienst


In Balkburg worden kerkdiensten wekelijks gehouden op zaterdag van 17.45 -19.15 uur
Pater en dominee wisselen elkaar af, meestal dezelfde groep mensen, bewoners, STMers en kerkvrijwilligers, aansluitend wordt koffie gedronken.
In Lelystad worden wekelijks op zondag twee kerkdiensten gehouden, Pater en dominee wisselen elkaar af. Aansluitend wordt koffie gedronken.

Justitiepredikanten
In de PI zijn de volgende geestelijke verzorgers beschikbaar met een protestantse achtergrond:
Entelina Butarbutar
Harry Brandsma
De pastores zijn bereikbaar via tel. 032-267467.

Kerkvrijwilligers

In de P.I. Flevoland, Locatie Lelystad, verleent een groep van 25 vrijwilligers assistentie bij de kerkdiensten. Daarnaast zijn 6 organisten/trompettisten beschikbaar. Een inwoner van de P.I. treedt op als koster en verlicht het werk van de kerkvrijwilligers aanmerkelijk. Soms is ook een inwoner als organist beschikbaar. Per zondag worden 4 à 6 vrijwilligers ingeroosterd. Het rooster wordt samengesteld door Tiny Wagemaker, tel. 616765. De vrijwilligers verlenen medewerking aan zowel de PC als de RK diensten.
De vrijwilligers komen uit Emmeloord, Urk, Lelystad en Zeewolde.
De kerkvrijwilliger is een van de vrijwilligerstypen die door de vereniging Exodus wordt onderscheiden en waarbij iedere kerkvrijwilliger is aangesloten. De kerkvrijwilligers ontvangen regelmatig het blad Effe Luchten, uitgegeven door Exodus. Klik hier voor het inzien van dit blad.

Verwante Links
Gevangenispastoraat (www.justitiepastoraat.nl)
Deze site is voor iedereen die belangstelling heeft voor de geestelijke verzorging in de Inrichtingen van Justitie. Hier vindt u informatie en verhalen uit de praktijk.

Gevangenispastoraat RK (www.gevangenispastor.nl)
Deze site is specifiek voor het RK pastoraat. Het RK en Prot. pastoraat werken nauw samen in de penitentiaire inrichtingen.

PI Flevoland (www.pi-flevoland.nl)
Dit is de site van de penitentiaire instellingen te Almere en Lelystad.

Veldzicht Balkburg (www.fpcveldzicht.nl)
De site in wording van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht te Balkbrug.

Exodus (www.stichtingexodus.nl)
Exodus houdt zich bezig met de opvang en resocialisatie van ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie. Hierbij gaat het om mensen die graag de criminaliteit achter zich willen laten, maar dat niet geheel op eigen kracht kunnen.

BONJO (www.bonjo.nl)
BONJO (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties) is een belangenvereniging voor bijna 50 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun relaties. Zij verstrekt informatie over thema's die deze groepen raken, over o.a. detentie, penitentiair recht, maatschappelijke opvang en resocialisatie.

Ministerie van Justitie (www.justitie.nl)
Deze site geeft allerlei informatie het ministerie van justitie betreffend.

DJI (www.dji.nl)
De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.