Zondag 9 december

 

Uitgangscollecte 09 december 2018

Het Justitiepastoraat richt zich op het werk in de inrichtingen van Justitie, omdat de kerken de mensen die gedwongen verblijven niet aan hun lot willen overlaten. En om aan hen over te brengen dat die kerken hen blijven zien als waardevolle medemensen vol goede mogelijkheden. Vanuit het geloof dat God hen zo ziet.

Predikanten / geestelijk verzorgers die dit werk doen komen uit verschillende kerkgenootschappen, waaronder ook migranten kerken. Grote nadruk ligt op het persoonlijk contact, wat van grote betekenis blijkt. Verder worden er kerkdiensten gehouden en groepsgesprekken en is er de verantwoordelijkheid voor het kerkelijke vrijwilligerswerk in de inrichting.

Dit waardevolle werk kan uw financiële ondersteuning niet missen.

Christianne Verpoorte

 

Collectebonnen

Regelmatig komt het voor dat wanneer er collectebonnen besteld worden, alleen een naam is ingevuld en geen adres waar de bonnen afgeleverd moeten worden. Dit vergt veel zoekwerk om de juiste persoon te achterhalen, mede omdat er meer mensen zijn met een zelfde achternaam. Wij mogen, in het kader van de privacywet, niet meer het adres achterhalen welke bij een bankrekeningnummer hoort. Vriendelijk verzoeken wij u dan ook om, als u collectebonnen besteld, in het opmerkingen veld, naast het aantal bonnen, ook het afleveradres in te vullen.

 

College van Kerkrentmeesters

Groepsgesprekken jaarthema

In het decembernummer van “Onderweg” is een aanmeldformulier ingevouwen voor de reeds aangekondigde groepsgesprekken. Deze gesprekken over het geloof van wat wij beleven of zouden willen beleven zullen in februari plaatsvinden. De uitnodiging voor de gesprekken is voor de leden van alle drie wijken. In de hal van beide kerkgebouwen liggen nog aanmeldformulieren voor diegene die het formulier niet heeft ontvangen of is kwijtgeraakt. Het ingevulde formulier kunt u via de mail sturen of op de website invullen of deponeren in de daarvoor bestemde dozen in de hal van beide kerkgebouwen. We ontvangen de aanmeldingen graag vóór 31 december. Zo spoedig mogelijk ontvangt u bericht over de tijd en plaats van het gesprek.

Wij hopen dat velen van u, uit alle wijken, deelnemen, zodat wij op het punt van geloofsbeleving met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter leren kennen.

De organisatoren en verspreiders van “Onderweg”, hartelijk dank voor de extra inspanning!

 

Commissie Lerende Gemeente

Vesperdienst

2e Advent - Jozef staat op het punt te trouwen. Dan blijkt zijn aanstaande bruid Maria zwanger te zijn. Hoe moet hij hier mee omgaan? In de nacht verschijnt in een droom een engel van de Heer die zegt: Wees niet bang Jozef. Trouw met Maria, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en Hij zal de naam Immanuël krijgen,  “God met ons”. Wat opvalt is dat Jozef het “ gewoon “ doet.  Hij ondergaat het niet passief, maar steunt en helpt Maria. Hij trekt zich bovendien niets aan van wat de omgeving er van vindt. Jozef verwelkomt het kind met open armen. Wij nodigen iedereen uit voor de vesper om 17.00 uur in de Nieuw Jeruzalem Kerk. Wilt u een liedboek meebrengen.

Grietje Roozeboom