anbi-financien-2018


 

anbi-begroting-2019

Protestantse Gemeente te Emmeloord

Het RSIN / fiscaalnummer:

853405554

 

Contactgegevens

Kerkelijk Bureau

Onder de Toren 36

8302 BV Emmeloord

T (0527) 61 22 15

e-mail: kerkelijkburo@pgemmeloord.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 11ambtsdragers, die worden door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen en 4 boventallige leden: in totaal 15 leden.

De voorzitter en de scriba van de Algemene Kerkenraad worden als boventallige ambtsdragers door de Algemene Kerkenraad verkozen en benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid tot benoeming voor nog vierjaar (Ordinantie 3-6 en 3-7.1).

Evenzo zijn boventallig de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

Beleidsplan 2019 - 2020

Beleidsplan PGE 2019-2020.pdf pdf

 

Beloningsbeleid

arbeidsvoorwaarden

 

Doelstelling

Wat doen wij

- We bieden een plek voor gezamenlijke bezinning op het Woord en het samen vieren van het christelijk geloof. Samen vormen we een kleurrijk geheel waar heel verschillende mensen zich thuis voelen en iedereen welkom is zo willen we iets uitstralen als levende gemeente, waar  we samen vieren, soms op verschillende wijze en toch in eenheid in de Heer.
- We respect tonen voor de verschillen die er zijn (in traditie, in beleving en verwoording) en leren van elkanders levensovertuiging door met elkaar in gesprek te gaan om zo elkaar vast te houden in de eenheid van onze kerk of kerkelijke gemeente.
- We de dienst aan de samenleving concretiseren, waarbij we als kerk zichtbaar en wezenlijk aanwezig willen zijn.
In vertalen, vertellen en verkondigen, in vieren, voorleven en verbeelden ligt het leven van de gemeente.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteit

Binnenkort beschikbaar

 

Financiële verantwoording 2018

Beschikbaar in PDF pdf

 

Voorgenomen bestedingen (begroting 2019)


Beschikbaar in PDF pdf