Heeft u pastorale hulp nodig?
Gemeenteleden kunnen rechtstreeks, via hun wijkmedewerk(st)er of een lid van de kerkenraad een beroep doen op de pastor. In de regel richt men zich met een verzoek om pastorale bijstand tot de eigen pastor. In overleg kan van deze regel worden afgeweken. Als u niet weet wie uw pastor is, kunt u een mail sturen naar pastores@pgemmeloord.nl Deze mail komt bij alle pastores terecht en u ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord van de juiste pastor.

 

Wanneer zoek je contact met de kerk?
Soms vernemen wij belangrijke zaken over het wel en wee van onze gemeenteleden via onder andere meelevende (andere) gemeenteleden, maar dit is lang niet altijd het geval. Daarom is het noodzakelijk dat u ons zelf op de hoogte houdt als er belangrijke dingen in uw leven gebeuren of in het leven van uw huisgenoten of in uw familiekring. Wij vragen u/jou dus om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de wijkmedewerk(st)er, de ouderling of de pastor.

 

U kunt denken aan:

- geboorte

- huwelijk of huwelijksjubileum

- ziekte en/of ziekenhuisopname

- verhuizing

- overlijden (zie hiervoor onder "pastoraat" ook de informatie over uitvaartdiensten)

- andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven of in het leven van uw naasten

 

Ouderen
Ouderen worden, als de wijkteams voldoende bezet zijn, bezocht door leden van het wijkteam. Via deze wijkteamleden, maar ook rechtstreeks, kunnen ouderen kenbaar maken dat ze bezoek van de pastor op prijs stellen. Er is geen beleid dat ouderen van een bepaalde leeftijd door de pastores bezocht worden.

 

Uitvaartdiensten
In onze Protestantse Gemeente heeft iedere pastor (predikant of kerkelijk werker) haar/zijn eigen wijk. De afspraak is, dat de pastor de uitvaartdienst leidt van overleden gemeenteleden uit haar/zijn eigen wijk. Ook de pastorale zorg voor families, voor en na overlijden, behoort bij de pastor. Als een pastor ziek is of om andere redenen niet beschikbaar is, nemen de pastores rond de beide kerken voor elkaar waar.

 

Verzorgingshuizen
Gemeenteleden in de Talma Hof (wijk 2) en in De Hof van Smeden (wijk 3) blijven onder de zorg van de pastor vallen van de wijk waar ze tot de opname hebben gewoond.

 

Pastor na verhuizing

Alle andere gemeenteleden vallen, na verhuizing in Emmeloord, onder de pastorale zorg van de pastor/kerkelijk werker van de wijk waar ze dan wonen. Wanneer er pastoraal reden is om het contact nog (even) voort te zetten met de pastor uit de oude wijk, wordt dit in goed overleg met de betrokken gemeenteleden en met de pastor uit de desbetreffende wijk geregeld.

 

Basispastoraat en intensief pastoraat

In de organisatie van het pastoraat in de PG Emmeloord onderscheiden we twee delen (’lagen’) die elkaar aanvullen:

1. Het basispastoraat dat bestaat uit het omzien naar elkaar d.m.v. gelegenheids- en contactbezoekjes. Hiermee wordt het onderlinge contact en meeleven tussen gemeenteleden (en waar mogelijk ook niet-gemeenteleden) in de wijk bevorderd. Het basispastoraat wordt uitgevoerd door wijkmedewerkers die aangestuurd worden door een wijkcoördinator. De wijkcoördinatoren van alle wijken tezamen vormen de Taakgroep Wijkwerk (TW).

 

2. Het intensieve(re) pastoraat en crisispastoraat wordt verzorgd door de Taakgroep Pastoraat in samenwerking met de pastores en de pastorale ambtsdragers. Zij vormen gezamenlijk de Taakgroep Pastoraat (TP).