Heeft u pastorale hulp nodig?
Gemeenteleden kunnen rechtstreeks, via hun wijkmedewerk(st)er of een lid van de kerkenraad een beroep doen op de pastor. In de regel richt men zich met een verzoek om pastorale bijstand tot de eigen pastor. In overleg kan van deze regel worden afgeweken.

 

Wanneer zoek je contact met de kerk?
Soms vernemen wij belangrijke zaken over het wel en wee van onze gemeenteleden via onder andere meelevende (andere) gemeenteleden, maar dit is lang niet altijd het geval.
Daarom is het noodzakelijk dat u ons zelf op de hoogte houdt als er belangrijke dingen in uw leven gebeuren of in het leven van uw huisgenoten of in uw familiekring.
Wij vragen u/jou dus om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de wijkmedewerk(st)er, de ouderling of de pastor.

 

U kunt denken aan:

- geboorte

- huwelijk of huwelijksjubileum

- ziekte en/of ziekenhuisopname

- verhuizing

- overlijden (zie hiervoor onder "pastoraat" ook de informatie over uitvaartdiensten)

- andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven of in het leven van uw naasten

 

Ouderen
Ouderen worden, als de wijkteams voldoende bezet zijn, bezocht door leden van het wijkteam. Via deze wijkteamleden, maar ook rechtstreeks, kunnen ouderen kenbaar maken dat ze bezoek van de pastor op prijs stellen. Er is geen beleid dat ouderen van een bepaalde leeftijd door de pastores bezocht worden.


Uitvaartdiensten
In onze Protestantse Gemeente heeft iedere pastor (predikant of kerkelijk werker) haar/zijn eigen wijk. De afspraak is, dat de pastor de uitvaartdienst leidt van overleden gemeenteleden uit haar/zijn eigen wijk. Ook de pastorale zorg voor families, voor en na overlijden, behoort bij de pastor. Als een pastor ziek is of om andere redenen niet beschikbaar is, nemen de pastores rond de beide kerken voor elkaar waar.


Gemeenteleden in de Talma Hof en in De Hof van Smeden blijven onder de zorg van de pastor vallen van de wijk waar ze tot de opname hebben gewoond. Alle andere gemeenteleden vallen, na verhuizing in Emmeloord, onder de pastorale zorg van de pastor/kerkelijk werker van de wijk waar ze dan komen te wonen. Wanneer er, bij verhuizing, pastoraal reden is om het contact nog (even) voort te zetten met de pastor uit de oude wijk, wordt dit in goed overleg met de betrokken gemeenteleden en met de pastor uit de desbetreffende wijk geregeld.

 

Pastoraat wijk Ontmoeting West Erven

In de nieuwe structuur van wijkkerkenraad Ontmoeting West/Erven is de pastorale zorg ondergebracht in de Taakgroep Pastoraat. Zij zorgen samen dat mensen die geestelijke aandacht/verzorging nodig hebben, dat ook daadwerkelijk krijgen. De Taakgroep Pastoraat bestaat uit de pastores, pastorale ambtsdragers en gemeenteleden en worden door de pastores begeleid in het geven van pastorale zorg.

 

De pastorale zorg wordt gecoördineerd door de pastores. Zij zijn voor u het aanspreekpunt. Uiteraard kan uw verzoek voor pastoraat ook bij of via de wijkmedewerker, het wijkteam of een pastorale ambtsdrager neergelegd worden. In onderling overleg wordt gezorgd voor passend pastoraat. De taakgroep Pastoraat zal ook meer gericht aandacht geven aan specifieke doelgroepen als ouderen, randkerkelijken/kerkverlaters en nieuw ingekomen leden.