Afspraken over de berichten van overlijden

 

Voor de duidelijkheid heeft het team van pastores alle bestaande afspraken rondom berichten van overlijden nog eens op een rij gezet.

 

Ritueel van de gemeente

Het is een ritueel van de gemeente om haar overleden leden te gedenken. Familieleden kunnen daarin participeren door het leggen van een steentje, maar dit hoeft niet. Als de familie niet aanwezig kan of wil zijn bij de dienst waarin de overledene wordt herdacht is dit geen bezwaar.

De gemeente gedenkt haar overledenen zowel op de zondag na het overlijden als tijdens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, als de namen van alle overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar worden genoemd.

 

Eerste zondag na het overlijden

In principe wordt een bericht van overlijden gelezen in de kerkdienst op de eerste zondag na het overlijden. Indien iemand op zaterdag overlijdt, wordt ernaar gestreefd hem of haar op zondag (dus de volgende dag) te gedenken. Maar indien iemand op zaterdagavond of zondagmorgen overlijdt, en er te weinig tijd is om gedenkwoorden te schrijven, wordt het overlijden kort genoemd (voor de voorbeden) en wordt een week later het In Memoriam gelezen en het steentje gelegd.

 

Gemeentenieuws

Als iemand voor donderdagavond 18:00 uur overlijdt, zal het overlijdensbericht in het Gemeentenieuws worden vermeld. Dit wordt verzorgd door de voorganger die de uitvaart leidt. In dit bericht worden vermeld: naam van de overledene, datum van overlijden, leeftijd en adres. Ook worden de gegevens over de uitvaart vermeld (dag, tijd en plaats).

Als iemand overlijdt tussen donderdagavond 18:00 uur en zondagmorgen, kan het bericht niet meer in het Gemeentenieuws worden vermeld. In dat geval zullen de gegevens over de uitvaart door de voorganger bij het bericht van overlijden worden vermeld, aansluitend aan het bericht van overlijden in de kerkdienst.

 

Bericht van overlijden in de kerkdienst

Het bericht van overlijden is maximaal 100 woorden. De tekst hiervan wordt geschreven door de voorganger die de uitvaart leidt. We houden dit bericht kort, omdat er soms meerdere berichten van overlijden zijn. En we willen de kerkdienst niet onnodig lang maken. Daarnaast zullen ook de gegevens over de uitvaart worden vermeld, als dat nog niet in het Gemeentenieuws staat.

De gang van zaken bij een bericht van overlijden is als volgt:

- Vóór de dank- en voorbeden verzoekt de voorganger de gemeente op te staan.

- De voorganger leest het bericht voor.

- Na het overlijdensbericht is er een moment van stilte.

- Hierna zet de organist het lied in, dat door de familie is aangereikt. We zingen één couplet van dat lied. Tijdens het zingen van het lied wordt het steentje in de gedachtenishoek gelegd. (Als er meerdere berichten van overlijden zijn, geldt in de regel dat het lied gezongen wordt dat in die week als eerste is gekozen.)

 

Steentje

Het witte steentje is afgeleid uit Openbaring 2 vers17: “Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” Ook in 1 Samuël 25 vers 29 lezen we over een steentje: “… dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer, uw God, de mensenlevens bewaart, …’

Het steentje wordt gelegd in de kerkdienst van het (nu nog) Pastoraal Verband (dus de voormalige wijkgemeente) waar de overledene bij hoorde.

Op het steentje wordt de doopnaam vermeld en op de onderkant van het steentje de datum van overlijden.

Bij aanvang van de dienst ligt het steentje op de liturgietafel. Tijdens het zingen van het lied wordt het steentje in de gedachtenishoek gelegd. Dit wordt gedaan door de ouderling. Als de familie zelf het steentje wil leggen, kan dat ook. In dat geval zal de ouderling met het desbetreffende familielid meelopen naar de gedachtenishoek.

 

Onderweg

De voorganger van de rouwdienst (of: in sommige gevallen de familie) verzorgt een zogeheten “In Memoriam” voor Onderweg. Deze tekst bevat ca. 250 woorden. Bij voorkeur, en als de familie dit ook wil, wordt er een foto bij het bericht in Onderweg geplaatst.

 

Namens het team van pastores,

Willie Marskamp