Profiel van de Protestantse Gemeente te Emmeloord

(t.b.v. Beroepingswerk 2021)

 

De Protestantse Gemeente te Emmeloord (PG Emmeloord) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is en daarmee oproept tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. De gemeente voelt zich gedragen door de kracht van de Heilige Geest, waardoor zij de boodschap uit de Bijbel met elkaar wil delen en uitdragen in woord en daad. Ze wil zich laten inspireren door het Woord van God en wil een eigentijdse Bijbelse gemeente zijn, die leeft in navolging van Jezus, tot eer van God en tot heil van de wereld.

 

Geschiedenis

In 2003 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samengegaan in de zogenaamde SOW (Samen op Weg) gemeente; bestaande uit vijf wijkgemeenten. De indeling van de wijkgemeenten was evenwel geografisch van aard. Eén van die vijf wijkgemeenten, wijkgemeente Hervormd West, werd gastgemeente voor gemeenteleden uit de gehele Noordoostpolder die zich niet meer bij de eigen gemeente thuis voelden. In juli 2012 is overgegaan tot een fusie en daarmee is de SOW-gemeente een PKN gemeente geworden met de naam Protestantse Gemeente te Emmeloord (PG Emmeloord). In 2014 zijn vier van de vijf wijkgemeenten paarsgewijs samengegaan in wijkgemeente West Erven en wijkgemeente De Brug met daarnaast de wijkgemeente Hervormd West. Door de zelfstandigheid van deze wijkgemeenten werd het ideaal bij het samengaan - naar elkaar toe te groeien - niet bereikt, maar was er eerder sprake van een verwijdering.  

 

Gemeente in transitie

Om het ideaal van toegroei weer te activeren, en om gezamenlijk de daling van ledenaantallen met de daarmee gepaard gaande vermindering van predikantenformatie op te vangen is in 2019 de oplossing gezocht in de vorming van één gemeente met één kerkenraad. Deze transitie houdt in dat de PG Emmeloord met drie wijkgemeenten is omgevormd tot één gemeente met één kerkenraad, met drie tijdelijke pastorale verbanden met ieder een eigen kerkenraadscommissie. De aandacht is daardoor de laatste jaren sterker uitgegaan naar de inrichting van de organisatie, dan naar de andere aspecten van het gemeenteleven.

 

Veelkleurig

De PG Emmeloord is een veelkleurige gemeente, gevormd door de geschiedenis van de Noordoost-polder (NOP), samengesteld met mensen afkomstig uit het hele land, uit alle toenmalige ‘zuilen’.

 

De eerste bewoners hebben gemeen de pioniersmentaliteit, een besef het met elkaar te moeten rooien en de openheid voor vernieuwing en creativiteit. De gemeente heeft een zekere trots om een gemeente te zijn waar ruimte is voor iedereen, met respect en ruimte voor elkaar vormt de gemeente een verbonden gemeenschap die voelt als een warm thuis.

 

De eigenheid van de verschillende geloofsoriëntaties wil de gemeente vooral terug zien in de zondagse vieringen. Een zondag in de maand en in de maanden juni, juli en augustus om de zondag, komt de gemeente op zondagmorgen bijeen in één viering, die als bijzonder en verbindend wordt ervaren. Dit geldt evenwel niet voor iedereen in de gemeente, met name de groepen met een expliciete geloofsoriëntatie (rechts-confessioneel, evangelisch en vrijzinnig). Deze groepen vinden dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften en wensen. Ze vrezen dat er in de gemeente te veel wordt toegewerkt naar eenheid en uniformiteit, ten koste van de verscheidenheid en pluriformiteit. Het beleid van de kerkenraad is erop gericht recht te doen aan alle groepen in de gemeente, door enerzijds in te zetten op de eenheid van de gemeente en anderzijds ruimte te geven aan haar verscheidenheid.

Communicatie

De gemeente wordt op verschillende manieren meegenomen en geïnformeerd over ontwikkelingen en besluiten van de kerkenraad via gespreks- en werkgroepen, het wekelijks zondagse Gemeentenieuws, het maandblad Onderweg, afkondigingen en de website. Daarnaast zal uitvoering worden gegeven aan een nieuw geschreven communicatieplan, met aandacht voor het gebruik van de nieuwe media.

 

(Geen) doelgroepenbeleid

Formeel kent de gemeente geen doelgroepenbeleid. Wel is er een kerkelijk werker voor de jeugd. Ook is er in de gemeente actieve aandacht voor mensen met een beperking. De gemeente heeft de ambitie beter aansluiting te vinden bij de midden-generatie.

 

Maatschappelijk actief

De gemeente doet graag mee met acties voor maatschappelijk achtergestelden (Voedselbank, stichting Present, Helpende Hand e.d.) of geeft daaraan ook zelf invulling (kerstpakkettenactie, Trefhoek, vakantiegeldactie, vluchtelingen in AZC, kerk en keuken, zorgmaatje e.d.). Daarnaast zijn veel gemeenteleden maatschappelijk actief. De gemeente onderhoudt al jaren de zorgvuldig opgebouwde contacten met kerken in Hongarije, Roemenië en het voormalig Oost-Duitsland. De gemeente is missionair gericht en heeft een actieve diaconie.

 

Buitenwereld

Ook op andere terreinen zoekt de gemeente verbinding met de buitenwereld. De afgelopen jaren is met musicals, Thank You For The Music (TYFTM) en Kerkenpad geprobeerd de drempel naar de kerk voor buitenkerkelijken te verlagen en zingeving vanuit de christelijke traditie onder de aandacht te brengen. TYFTM trekt mensen uit de hele NOP. De gemeente neemt deel aan de plaatselijke Raad van Kerken (deze organiseert onder meer jaarlijks een Pieperdienst, Advents-, Kerst-, Pinksterdiensten, Taizé-diensten en Week van Gebed) en heeft goede contacten met de Marokkaanse moskee. Er is sprake van een groeiende samenwerking met de polderdorpen. Samen met de Protestantse Gemeente Marknesse is invulling gevonden van een volledige predikantsplaats, elk 0.5 fte. Met de dorpen Bant, Creil, Espel, Nagele en Rutten is in de eerste periode van de coronabeperkingen samengewerkt door middel van gestreamde diensten vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk.

 

Gebouwen

De gemeente beschikt over één kerkgebouw, de Nieuw Jeruzalemkerk (NJK). Emmeloord is een grote plaats, maar de bereikbaarheid van het kerkgebouw vormt in principe geen probleem. De NJK staat in het centrum van Emmeloord. Het kerkgebouw is voor de meeste gemeenteleden binnen 10-15 minuten per fiets bereikbaar. De Nieuw Jeruzalemkerk is goed toegankelijk en beschikt over de noodzakelijke faciliteiten.


  • versierd-kruis-met-pasen

    versierd-kruis-met-pasen

  • kerk-op-schoot-

    kerk-op-schoot-

  • openluchtdienst

    openluchtdienst