Algemeen

Vanaf 1 september 2019 verschijnt Gemeentenieuws wekelijks voor de PG Emmeloord. De Kerkbrief en het Wijknieuws OHW komen daarmee te vervallen.
Gemeentenieuws wordt iedere donderdagavond gemaakt op het Kerkelijk Bureau.

 

Gemeentenieuws ligt iedere zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal gereed om mee te nemen, of wordt bij de ingang uitgedeeld. Bij voorkeur wordt Gemeentenieuws digitaal aan de leden verzonden.

 

Kopij voor Gemeentenieuws

Er wordt uitgegaan van een beperkte omvang van Gemeentenieuws. Maximaal twee pagina’s. Om dit te kunnen realiseren is er een protocol opgesteld. Onderstaand treft u de richtlijnen uit dit protocol aan:
- Gemeentenieuws is bedoeld voor tussentijdse berichten die niet in Onderweg staan of hier niet meer in geplaatst kunnen worden.
- Alleen aanvullende berichten en berichten die niet op een of andere manier (bijvoorbeeld door middel van posters, flyers en dergelijke) aan de gemeenteleden kenbaar gemaakt kunnen worden zullen in Gemeentenieuws geplaatst worden.
- Het is de bedoeling dat er korte berichten worden aangeleverd.
- Het is niet de bedoeling dat kopij een maand(en) van tevoren wordt aangeleverd.
- Een bericht wordt in de regel maximaal 1x herhaald in Gemeentenieuws (max. 2 x dus).
- Het redactieteam behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en/of berichten wegens ruimtegebrek niet te plaatsen.
- Onder alle artikelen die geplaatst worden moet de naam vermeld worden van degene die het artikel heeft aangeleverd.
- Het redactieteam is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van een artikel. Die verantwoording ligt bij de Kleine Kerkenraad.
- Er worden alleen artikelen geplaatst die onder de verantwoording vallen van PG Emmeloord. Dit houdt in dat particuliere berichtgeving niet geplaatst zal worden, tenzij het moderamen van de Kleine Kerkenraad anders beslist.

 

Voor het insturen van de kopij gelden de volgende regels:

- Berichten voor de Gemeentenieuws dienen via de mail uiterlijk donderdags 18.00 uur aangeleverd te worden op het e-mailadres: gemeentenieuws@pgemmeloord.nl en alleen in het lettertype Arial 11, in standaard opmaak.
- Personen die niet in het bezit zijn van e-mail kunnen hun kopij inleveren op het Kerkelijk Bureau.

 

Nadat Gemeentenieuws gereed is, wordt deze vermenigvuldigd en zorgt het team ervoor dat de exemplaren diezelfde donderdag in de Ontmoeting of in de Nieuw Jeruzalemkerk komen te liggen.

 

Redactieteam

Het redactieteam bestaat uit een aantal personen en is in vier groepen opgesplitst die (wekelijks roulerend) Gemeentenieuws maken. Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt een rooster opgesteld voor de redactie, zodat de medewerkers tijdig weten wanneer ze ingeroosterd zijn. Dit rooster wordt ook ter beschikking gesteld aan de pastores. De laatste week voor de schoolzomervakantie wordt een laatste Gemeentenieuws gemaakt en tijdens de zomervakantie zal ongeveer halverwege een Gemeentenieuws verschijnen. Na de zomervakantie verschijnt Gemeentenieuws weer wekelijks.
Bij onvoldoende kopij zal Gemeentenieuws niet verschijnen in gedrukte vorm, digitaal zal deze wel verstuurd worden.

 

Contactadres

Gemeenteleden die vragen, suggesties of opmerkingen hebben over Gemeentenieuws of wellicht mee willen werken in het team, kunnen contact opnemen met
mevr. A. Kuipers- Brilman, tel. 699339 of via e-mailadres: ravkuipers@planet.nl

 

Gemeentenieuws digitaal

Het heeft de voorkeur dat gemeenteleden Gemeentenieuws digitaal ontvangen.
U kunt zich hiervoor aanmelden op het volgende e-mailadres: gemeentenieuws@pgemmeloord.nl.

 

Vastgesteld Juli 2019