Inleiding

Nadat de Hervormde Gemeente te Emmeloord en de Gereformeerde Kerk te Emmeloord een federatie zijn aangegaan op 1 januari 2003 onder de naam Samen op Weg Emmeloord is in de loop van de jaren de wens ontstaan de federatie om te gaan zetten in een fusie.

Korte geschiedenis tot stand koming van de federatie Samen op Weg Emmeloord en de fusie tot Protestantse Gemeente te Emmeloord (PGE)

 

Federatie

Op 1 januari 2003 werd door de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde kerk en de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente een proces om te komen tot een federatie afgesloten. Vanaf dat moment presenteerden de beide kerkelijke gemeenten zich als één SoW gemeente Emmeloord met een gezamenlijke Kerkenraad, een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen.

Er werden drie kerken onder het federatieverband gebracht. De Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein,  eigendom van de Gereformeerde Kerk, De Hoeksteen aan de Nagelerstraat, eigendom van de  Hervormde Gemeente en de Ontmoeting, die al voor de federatie gezamenlijk eigendom was van de beide kerkelijke gemeenten.  Kort na het samengaan is de kerk de Hoeksteen verkocht aan de Christelijk Gerefomeerde Kerk van Emmeloord.

De toen gevormde Algemene Kerkenraad stelde vijf SoW wijken in:

- Centrum-Zuid

- Zuid-Oost

- De Erven

- SoW West

- Hervormd West.

 

Fusie

Inmiddels is, nadat de Algemene Kerkenraad unaniem besloten heeft als Kerkenraad Algemene Zaken en Centrale Kerkenraad te gaan fuseren, deze fusie op 1 juli 2012 een feit geworden. De naamgeving als PKN gemeente is: Protestantse Gemeente te Emmeloord.

Een Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad waarin, gebaseerd op de kerkorde, onder andere de taken van de Algemene Kerkenraad beschreven zijn, is na een langdurige en zorgvuldig gevoerde besluitvorming tot stand gekomen. De wijkkerkenraden hebben in dit proces hun inbreng gegeven en op een gehouden gemeente- avond hebben de leden het laatste woord gekregen en vervolgens hun instemming betoond.

De laatste te nemen stappen voor deze fusie waren: de publicatie in een regionaal dagblad, het verzoek om de nodige goedkeuring en medewerking van de Classis Overijssel-Flevoland en het tekenen van de akte van fusie bij de notaris.

 

Taken van de Algemene Kerkenraad

In de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente Emmeloord worden de volgende zaken beschreven:

- De samenstelling van de Algemene Kerkenraad

- De werkwijze van de Algemene Kerkenraad

- Besluitvorming

- De vermogensrechtelijke aangelegenheden- kerkrentmeesterlijk-

  het College van Kerkrentmeesters

- De vermogensrechtelijke aangelegenheden- van diaconale aard-

  het College van Diakenen

- Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

- Overige bepalingen

Er is een uitdrukkelijke taakomschrijving van de Kerkenraad omdat binnen de kerkorde van de PKN de wijkkerkenraden een grote autonomie kennen. Waar sprake is van gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen en gezamenlijke activiteiten van de wijkkerkenraden op het terrein van pastorale zorg, jeugdwerk, diaconie e.d. blijft het nodig om voor de coördinatie daarvan terug te kunnen vallen op de Kerkenraad.

 

De Kerkenraad bestaat om die reden uit vertegenwoordigingen uit alle wijken en adviseurs van diverse taakgroepen.

De samenstelling als volgt:

11 ambtsdragers, die voor het merendeel door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen:

2 predikanten

3 ouderlingen

3 ouderlingen-kerkrentmeester

3 diakenen

Voorzitter van College van Diakenen

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Voorzitter en scriba van de AK worden als boventallige ambtsdragers door de Kerkenraad verkozen.

 

Met het oog op hun arbeidsveld zijn als vaste adviseurs aan de Kerkenraad verbonden:

een afgevaardigde taakgroep Eredienst

een afgevaardigde taakgroep Jeugd en Kerk (JeK)

een afgevaardigde taakgroep ZWO

 

Contact

Dhr. Broer. Adema
voorzitter
voorzitter.ak@pgemmeloord.nl

 

Dhr. Nico. Kuiper

Voorzitter college van rentmeesters

voorzitter.cvk@pgemmeloord.nl

 

Vacant

scriba

scriba.ak@pgemmeloord.nl

 

Documenten

Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Emmeloord

Download

 

Concept beleidsplan

Download

 

10 kernpunten

Download