Collecte

De collecte van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november,

is bestemd voor Het Bijna Thuis Huis

U kunt uw bijdrage overmaken, o.v.v. collecte 22 november, op:

NL19 RABO 0312 0720 90 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Emmeloord

 

Dankdagcollecte 2020

De Dankdagcollecte heeft aan toezeggingen en giften het bedrag van € 53.938,48 opgebracht. Hiervan is € 14.397,70 bestemd voor de diaconie en € 39.540,78  bestemd voor de Kerk. Allen die hebben gegeven of een toezegging hebben gedaan, willen wij hier heel hartelijk dank voor zeggen.

Diegenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen -, de uitvoering - én de verwerking van de Dankdagcollecte, zijn wij zeer erkentelijk.

Namens de wijkkerkrentmeesters wil ik u hier heel hartelijk voor bedanken.

Indien uw antwoordenveloppe (nog) niet bij u is opgehaald, wilt u deze dan, voorzien van uw naam en adres, bij de loper in uw wijk terugbrengen of deze in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36, 8302 BV) stoppen?

Dank – Dag! 

College van Kerkrentmeesters Jan Meindert de Witte Voorzitter Commissie Geldwerving

 

Maatregelen voor kerkelijke activiteiten blijven ongewijzigd

Het aflopen van de extra maatregelen rond corona deze week, heeft geen directe gevolgen voor ons gemeenteleven. De spelregels voor de komende tijd blijven daarom als volgt:

- bij de morgendienst kunnen maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn.

- kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten worden zo veel mogelijk digitaal gehouden, dan wel uitgesteld. Uitzondering hierop zijn bijeenkomsten die nodig zijn voor de verkiezing van bijvoorbeeld een predikant of ambtsdragers (maximum blijft wel 30 personen);

- jeugdactiviteiten kunnen zo veel mogelijk doorgang vinden met een maximum aantal aanwezigen van 30 personen, ongeacht leeftijd en inclusief leiding.

- het dragen van een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen binnen het gebouw

de kerkenraad

 

Online-Gemeenteavond beroepingswerk maandagavond 30 november

Zoals in het Gemeentenieuws van 8 november gemeld, is de gezamenlijke online-gemeenteavond van de PG Emmeloord en PG Marknesse verschoven naar maandagavond 30 november. Deze gemeenteavond staat in het teken van het gezamenlijke beroepingswerk van een predikant. Onder voorbehoud van de uitkomst van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van dinsdag 24 november a.s. gaat de kerkenraad er op dit moment vanuit dat de gemeenteavond op 30 november door kan gaan.

de kerkenraad

 

Laatste zondag kerkelijk jaar: vier je thuis mee?
De afgelopen weken hebben alle nabestaanden die bij ons bekend zijn (en die het afgelopen jaar een geliefde verloren aan de dood) een pakketje ontvangen met een brief over de dienst van aanstaande zondag, het boekje “Ik bewaar je”, een waxinelichtje en het steentje met de naam van hun geliefde. Dat laatste is de reden dat er momenteel niet zoveel stenen in de gedachtenishoek liggen. De stenen die er nog liggen zijn de blanco stenen die de afgelopen maanden gelegd zijn voor ons onbekenden.
We nodigen u en jou graag uit om, als je niet in de kerk bent, thuis de dienst mee te vieren. Zet ook, als je dat wilt, een kaarsje klaar. Dan kun je tijdens de dienst, als er in de kerk kaarsen worden aangestoken, thuis ook een lichtje ontsteken voor hen die in je gedachten zijn: nog maar kort geleden overleden of al heel lang niet meer bij je. Immers: ieder die je moet missen door de dood, blijft je hele leven in gedachten bij je.
Op deze manier hopen we verbondenheid te ervaren met elkaar als gemeenteleden, met anderen om ons heen, met overleden geliefden en bovenal met God die ons draagt en met Jezus Zijn Zoon die van Zichzelf zegt: Ik ben het licht van de wereld.
Team van pastores

 

NIEUWS rondom de Kinderkijkdienst

Normaliter is er op de zondagen zonder kindernevendienst een Kinderkijkdienst!

Voor degenen die nog niet weten wat dit is: een aflevering van ong. 10 minuten met daarin een verhaal en een verwerking. Met bekende gezichten van zowel onze leiding als kinderen uit de gemeente. Zo blijven we toch vertrouwd met elkaar en kunnen ouders ondertussen rustig de overdenking van de livestream bekijken.

Na het filmpje kunnen de kinderen zelf aan de slag met de verwerking.

We vinden het leuk hiervan een foto te ontvangen, deze nemen we op in de volgende Kinderkijkdienst. Stuur ze naar: kinderkijkdienst@pgemmeloord.nl of app naar 06-46064890.
Maar let op: vanaf as zondag 22 nov is er iedere week een kinderkijkdienst!

A.s. zondag 22 november gaat het over “Een woord dat nooit verdwijnt”. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en ook met de kinderen willen we stil blijven staan bij verdriet en angst en vooral wat/wie je helpt om door te kunnen gaan.

De week erna begint Advent; het wachten op Jezus’ komst. Omdat we veel kinderen missen in de kerk, maar Advent tòch samen willen vieren, wordt het project ook digitaal aangeboden door de kinderkijkdienst. Iedere week kijken we samen, thuis of bij de kindernevendienst naar de aflevering van die week.

Bekijk de Kinderkijkdienst via de site: www.pgemmeloord.nl/kinderkijkdienst of stem eerder af op de livestream.

Namens de kindernevendienst PG Emmeloord, Angela Kok

 

Bezoek vanuit PV Hervormd West in wijk 3 (Hof van Smeden, Smedenpoort en Houttuinen)
We weten dat er vanuit PV Hervormd West mensen bezocht worden in wijk 3, dat is de wijk van Hof van Smeden, Smedenpoort en Houttuinen. We weten echter niet welke contacten er precies zijn en wie bij wie op bezoek gaat. Wilt u het alstublieft laten weten als u (binnen PV HW) namens de kerk bij een gemeentelid op bezoek gaat in deze wijk? Dan nemen wij dat op in de administratie en hoeven wij voor deze gemeenteleden geen wijkmedewerker/contactpersoon meer te zoeken. Graag bericht naar ondergetekende (willie.marskamp@pgemmeloord.nl; tel. 0321 – 17 147).
Willie Marskamp

 

Houd moed – Heb lief
God zal met je meegaan als licht in je ogen en lamp voor je voet,             

als hand op je hoofd en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,            
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
(Tekst van Sytze de Vries, melodie van Job de Bruijn)

In deze dagen van gedenken zoeken we naar troost en naar betekenis van het leven en sterven van mensen die ons lief waren. Met weemoed maar ook met dankbaarheid gedenken we hen die deel waren van ons leven en die we moesten loslaten in het afgelopen jaar of al langer geleden. Juist in deze tijd wordt onze kwetsbaarheid nog meer voelbaar. Te weten dat God niet ver weg is, maar nabij in onze vreugde én in ons verdriet en gemis, mag ons houvast geven (Fil.4:4-7). Net zoals zijn woord dat ons richting geeft, een appel op ons doet en hoop geeft voor de toekomst. Dat is geen makkelijke weg, maar wel een weg die we mogen gaan met Hem én met elkaar, zoals verwoord in dit lied. U kunt het beluisteren bij petrus.protestantsekerk.nl en in de Gedachtenisviering op 21 november (KRO-NCRV, NPO 2, 17.35 uur).
Namens het Team van Pastores, Hanneke Hiscock

 

Alleen Samen – Ja, ik doe mee!    
We ontvingen verschillende reacties op de vorige oproep van Alleen Samen om het kerk-zijn te beleven in deze tijd van corona. Maar u kunt ook nu aanhaken. Vooral in de privésfeer zijn kleinschalige activiteiten mogelijk. Uiteraard met inachtneming van de algemeen geldende corona voorschriften.
Met welke van de hieronder genoemde mogelijkheden wilt u meedoen? Of heeft u een ander idee? Laat van u horen, dan proberen wij om mensen die zich melden met elkaar in contact te brengen. Alles wat u zelf regelt is natuurlijk prima. Ook zijn er allerlei varianten mogelijk, invulling kan naar eigen inzicht en behoefte en in overleg.
Stuur uw reactie naar alleensamen@pgemmeloord.nl of bel naar 06-8124 5672 en noem daarbij waar u aan mee wilt doen én uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres.
Een hartelijke groet van het Team van pastores

1. Belcontact
Ik wil wekelijks iemand bellen/gebeld worden voor een praatje.

2. Ontmoeting & Contact
Ik wil graag met iemand gezellig een kopje koffie drinken.

3. Ontmoeting & Bijbel
Ik wil graag met iemand samen de Bijbel lezen (en eventueel bidden). Dat kan ook via de telefoon.

4. Kerkdiensten samen bekijken thuis
Ik wil graag met iemand de kerkdienst bekijken en napraten over de preek.

5. Kleine gespreksgroep via Internet

a.   Ik wil anderen ontmoeten via Internet voor gesprek over de Bijbel (en samen bidden).

b.   Ik organiseer een online ontmoeting voor gesprek over de Bijbel (en samen bidden).

6. Boodschappen

a.   Ik zoek iemand die (af en toe) boodschappen voor mij doet.

b.   Ik wil boodschappen doen voor iemand die dat nodig heeft.

7. Wandelen & Gesprek
Ik wil graag met iemand wandelen en samen in gesprek zijn over geloof.

8. Kaartjes sturen

a.   Ik stuur graag een kaartje naar iemand die dat fijn vindt.

b.   Ik wil mee doen met een groepje van vier dat elkaar wekelijks een kaartje stuurt.

9. Pannenkoeken, cake, koekjes en soep

a.   Ik wil graag pannenkoeken, cake of koekjes bakken voor mensen in de wijk.

b.   Ik wil graag soep maken en een portie brengen bij mensen in de wijk.

10. Alleen Samen appgroep
Ik wil meedoen met een Alleen Samen appgroep. Dan kan vraag en aanbod direct (of anoniem via de pastores) worden gedeeld. Vervolgens kan daarop worden gereageerd.

11. Uw eigen idee

a.   ……………

b.   ……………

Hanneke Hiscock

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl