Zondag 24 november

 

Collecte

De uitgangscollecte van aanstaande zondag 24 november, is bestemd voor het Bijna-Thuis-Huis: Het Bijna-Thuis-Huis is onderdeel van de Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder-Urk. De stichting heeft als doelstelling: ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers, zodat terminale patiënten kunnen sterven in een voor hen vertrouwde omgeving of in een omgeving, die dat zo dicht mogelijk benadert. De hulp wordt geboden aan mensen in de regio Noordoostpolder-Urk, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Uitgangspunt is dat de geboden hulp aansluit bij de levensstijl, behoeften en wensen van de hulpvrager.  Het 'Er Zijn', aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de professioneel opgeleide vrijwilligers. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Christianne Verpoorte

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 24 november staan er twee emmers met witte rozen bij de ingang van het Westerhuis. Een ieder die zijn dierbare gaat bezoeken mag een roos meepakken.

Ook op deze zondag is er om 17.00 een dienst in de Nieuw Jeruzalem Kerk in het teken van rouw en gemis in het algemeen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: scheiding, afnemende gezondheid of rouw om je dementerende echtgenoot.

Voorganger: Froukje Vroegop en het thema is: ‘Eenzaamheid’

Muzikale begeleiding van: Anne Kroeze en Thera de Jong.

Taakgroep Eredienst, Tini v.d. meer

 

Dankdagcollecte 2019

De Dankdagcollecte heeft aan toezeggingen en giften het bedrag van € 43.215,-- opgebracht. Hiervan is € 11.445,00 bestemd voor de diaconie en € 31.770,00  bestemd voor de Kerk. Allen die hebben gegeven of een toezegging hebben gedaan, willen wij hier heel hartelijk voor dank zeggen. Ook die gemeenteleden die de brieven hebben bezorgd en de antwoordenveloppen hebben teruggehaald, zijn wij zeer erkentelijk.

Namens de wijkkerkrentmeesters wil ik u hier heel hartelijk voor bedanken.

Dank – Dag!

College van Kerkrentmeesters, Jan Meindert de Witte, Voorzitter Commissie Geldwerving

 

Afwezigheid

Ik ben van 22 t/m 27 november afwezig. Daarna sta ik weer tot uw beschikking.  Schroom niet om mij te benaderen voor een bezoekje. 

Ran Teunen

 

Inloop pastores

Elke dinsdagmiddag is er tussen 13.30 en 14.30 uur een lid van het team van pastores aanwezig in gebouw De Ontmoeting voor een gesprek of het maken van een afspraak.'

De pastores

 

Mededeling

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmeloord deelt u mee dat tot ouderling is verkozen onze jeugdwerker, mevrouw Janny Lijzenga, Slufter 54 te Sneek.

De bevestiging vindt plaats op de witte zondag 8 december a.s. in de morgendienst van 9.30 uur in De Nieuw Jeruzalem Kerk.

Bezwaren tegen deze bevestiging kunnen binnen twee weken schriftelijk worden ingebracht bij de scriba, mw. A. van der Woude, Oosterom 6, 8303 KL  Emmeloord.

Aukje van der Woude, scriba

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl