Diaconie Protestantse Gemeente Emmeloord

Het RSIN / fiscaalnummer:

824207130

 

Contactgegevens

Kerkelijk Bureau

Onder de Toren 36

8302 BV Emmeloord

T (0527) 61 22 15

e-mail: kerkelijkburo@pgemmeloord.nl

 

ANBI rapport

 

Het College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben . Vanuit het College van Diakenen zijn verschillende werkgroepen of commissies werkzaam gericht op ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking), bestrijding van armoede, praktische hulp of gericht op specifieke doelen binnen de gemeente; bijvoorbeeld zieken, mensen die niet op vakantie kunnen en individuele financiële ondersteuning.

Het College van Diakenen wordt gevormd door drie gekozen diakenen en drie diaconale rentmeesters en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in het Beleidsplan 2017-2021, voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen, diaconale rentmeesters en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Doelstelling

Wat doen wij?

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente Emmeloord, waarbij de nadruk ligt op:

  • Betrokken zijn op de zwakkeren in de samenleving en de wereld
  • Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van zwakkeren

 

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats en in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken / overheid en onze gemeenteleden
  • Samenwerken met kerkelijke en maatschappelijke partners
  • Helpen met woord en daad

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met veel Diaconieën. Door samenwerking via het landelijk orgaan Kerk in Actie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee de  inzet van professionele krachten wordt ondersteuning geboden bij het ‘Signaleren, Melden en Helpen’.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteit

Binnenkort beschikbaar