Wat is pastoraat
De pastorale taak van de pastores (dit zijn de predikanten en kerkelijk werkers) houdt in: omzien naar mensen die zorg nodig hebben. Hierbij denken we aan mensen die vragen hebben met betrekking tot het geloof, zieken, ouderen en mensen met gezins- en/of relatieproblemen. Wij vragen gemeenteleden, indien men dat wenst, zoveel mogelijk zelf contact op te nemen met de wijkpastor als bezoek gewenst is. Pastores kunnen op hun beurt ook contact opnemen met gemeenteleden van wie zij vermoeden dat er behoefte is aan pastorale zorg, maar de pastores zijn lang niet altijd op de hoogte van de wensen van de gemeenteleden. Ook wijkmedewerk(st)ers of ouderlingen kunnen, op verzoek van het gemeentelid, aan de pastor doorgeven dat iemand bezoek van de pastor op prijs stelt.

 

Nieuw in de gemeente
Nieuw-ingekomenen ontvangen van het kerkelijk bureau een informatiepakket, dat een informatieboekje en een kerkblad bevat. Ook worden zij zo snel mogelijk na het doorgeven van de adreswijziging bezocht door de wijkmedewerk(st)er.

 

Heeft u pastorale hulp nodig?
Gemeenteleden kunnen rechtstreeks of via hun wijkouderling of wijkmedewerk(st)er een beroep doen op de pastor. In de regel richt men zich met een verzoek om pastorale bijstand tot de eigen pastor. In overleg kan van deze regel worden afgeweken.
Pastores