De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord.

 

De werkzaamheden van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

Het op verzoek van de Kerkenraad of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten. Het verzorgen van materiaal voor huiskamergesprekken rondom het jaarthema. Het organiseren van lezingen in een serie open avonden (over meerdere onderwerpen) Het organiseren van een serie verdiepingsavonden over een bepaald thema

Hieronder volgt de invulling voor het seizoen 2023-2024:

 

Jaarthema

Het gespreksthema voor de huiskamergesprekken in de wijken gedurende het komende winterseizoen is: “Kinderen van één Vader”, ontleend aan de visienota van de PKN. Deze nota was de basis voor het jaarthema “Ga mee, bid mee, zing mee”.

Juist in de wijkengesprekken kunnen we ervaren hoe we ons in alle verscheidenheid met elkaar verbonden weten. Zie voor verdere informatie het boekje Gemeenteactiviteiten 2023-2024.

 

Lezingenprogramma Samen op Verkenning

Dit seizoen hebben we weer een gevarieerd aanbod dat onze geestelijke horizon kan verruimen. U wordt van harte uitgenodigd één of meer van de volgende lezingen bij te wonen. Ze worden gehouden in de Nieuw Jeruzalemkerk en beginnen om 20.00 uur.

 

25 en 28 september 2023

“Kanttekeningen bij de christelijke toekomstverwachting”.

Spreker W. de Wolf.

 

30 oktober 2023

“Naar een a-religieus geloven”. 

Spreker Henk Rusch.

Pijl cyclaam Naar een areligieus christendom.pdf

 

27 november 2023

“Gods verlossingsplan en de overgang naar een volgend tijdperk”.

Spreker Roelof Tichelaar.

 

22 januari 2024

“Kiezen kost, kiezen in bijbels perspectief en de consequenties daarvan”.

Spreker Heleen Pasma.

 

12 februari2024

“Wrede Bijbelverhalen?”.

Spreker Peter van ’t Riet.

 

11 maart 2024

“De kerk van de toekomst”.

Spreker ds. Marianne Gaastra.

 

 

 

 


Verdieping: Visioenen, openbaringen en gedachten over het einde van onze wereld en een nieuw begin

Binnen onze kerken wordt vaak heel verschillend gedacht over de tekenen der tijden, de wederkomst van Christus, de lichamelijke opstanding, het Laatste Oordeel, het bestaan van een hemel en een hel. Deze thema’s komen nauwelijks aan de orde in de prediking. Omdat vanuit de gemeente de wens naar voren kwam hier één of meer lezingen aan te besteden, biedt de CLG u een serie van 8 avonden aan met een cursusachtig karakter onder bovenstaande titel.

Men kan zich opgeven voor een maandag- of donderdaggroep. Aanmelden (naam, telefoonnummer en welke dag) kan vóór 1 oktober 2023 per e-mail bij wimdewolf76@gmail.com of tijdens de hierboven genoemde lezingenavonden in de serie Samen op Verkenning op 25 en 28 september 2023.

 


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:

Rikkert Lalkens (voorzitter),Trijnie Bakker, An Geertsema, Inge Lemstra en Wim de Wolf.

Adviseur is ds. Hedy Cappon
 
Contactadres

Voorzitter: Rikkert lalkens. rikkertlalkens@gmail.com