Profiel van de Protestantse Gemeente te Emmeloord

 

Vooraf

Zoals al eerder bericht is in de afgelopen tijd door een profielcommissie gewerkt aan de voorbereiding van een tweetal profielen, een van onze gemeente en een van de te beroepen voltijds predikant. Onderstaand profiel van de gemeente is geschreven op basis van een tweetal stappen. Voor de eerste stap is een vragenlijst uitgezet onder de leden van de (grote) kerkenraad, die door vrijwel allen is ingevuld. De tweede stap vormen de gesprekken in de profielcommissie. De commissie heeft de profielbeschrijving geformuleerd en voorgelegd aan het moderamen, dat de redactie nog wat heeft aangepast. De kerkenraad heeft het profiel vervolgens in een voorgenomen besluit vastgesteld.

 

In normale omstandigheden zou het profiel worden voorgelegd aan de gemeente in een bijeenkomst van de gemeente. Een dergelijke bijeenkomst is vanwege de RIVM-beperkingen nu niet mogelijk. Onderstaande profielbeschrijving is bedoeld om u te informeren en te horen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd uw mening over het profiel kenbaar te maken en eventuele suggesties tot aanpassing te doen. U wordt verzocht uiterlijk 8 september a.s. uw mening en eventuele suggesties te sturen aan: ds. Jaap van de Meent, contact@jaapvandemeent.nl. Hierna zal de grote kerkenraad in de vergadering van 10 september a.s. het profiel vaststellen.

 

De profielcommissie is nog bezig het profiel voor de voltijds te beroepen predikant voor te bereiden. Ook dit profiel zal binnenkort worden afgerond en aan de gemeente worden voorgelegd om u te informeren en te horen.

 

Beschrijving

De Protestantse Gemeente te Emmeloord maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staat in de eeuwenlange traditie van de algemene christelijke kerk, die belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is en daarmee oproept tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. De gemeente voelt zich gedragen door de kracht van de Heilige Geest, waardoor zij de boodschap uit de Bijbel met elkaar wil delen en uitdragen in woord en daad. Ze wil zich laten inspireren door het Woord van God en wil een eigentijdse Bijbelse gemeente zijn, die leeft in navolging van Jezus, tot eer van God en tot heil van de wereld.


De Protestantse gemeente Emmeloord is een veelkleurige gemeente, gevormd door de geschiedenis van de NOP, samengesteld met mensen afkomstig uit het hele land, uit alle toenmalige ‘zuilen’ evenveel. De eerste bewoners hebben gemeen de pioniersmentaliteit, een besef het met elkaar te moeten rooien en de openheid voor vernieuwing en creativiteit. De gemeente heeft een zekere trots om een gemeente te zijn waar ruimte is voor iedereen, met respect en ruimte voor elkaar vormt de gemeente een verbonden gemeenschap die voelt als een warm thuis. De eigenheid van de verschillende geloofsoriëntaties wil de gemeente vooral terug zien in de zondagse vieringen. Een zondag in de maand en in de maanden juni, juli en augustus om de zondag, komt de gemeente op zondagmorgen bijeen in één viering, die als bijzonder en verbindend wordt ervaren. Dit geldt evenwel niet voor iedereen in gemeente, met name de groepen met een expliciete geloofsoriëntatie (rechtsconfessioneel, evangelisch en vrijzinnig). Deze groepen vinden dat er nog te weinig rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften en wensen. Ze vrezen dat er in de gemeente te veel wordt toegewerkt naar eenheid en uniformiteit, ten koste van de verscheidenheid en pluriformiteit. Het beleid van de kerkenraad is erop gericht recht te doen aan alle groepen in de gemeente, door enerzijds in te zetten op de eenheid van de gemeente en anderzijds ruimte te geven aan haar verscheidenheid.


De PG Emmeloord is een grote gemeente in transitie. Van een gemeente met drie wijkgemeenten is zij omgevormd tot één gemeente met één kerkenraad, met drie pastorale verbanden ieder met een eigen kerkenraadscommissie. De aandacht is daardoor de laatste jaren sterker uitgegaan naar de organisatie, dan naar de andere aspecten van het gemeenteleven. Desondanks heeft het velen in de gemeente dichter bij elkaar gebracht en hebben meerdere leden elkaar beter leren kennen. De gemeente wil zich de komende jaren meer gaan richten op een nieuwe (integrale) inrichting van het pastoraat en een verdere uitbouw van het diaconaat.


De gemeente wordt op verschillende manieren meegenomen en geïnformeerd over ontwikkelingen en besluiten van de kerkenraad via gespreks- en werkgroepen, het zondagse Gemeentenieuws, het maandblad Onderweg, afkondigingen en de website. Daarnaast zal uitvoering worden gegeven aan een nieuw geschreven communicatieplan, met aandacht voor het gebruik van de nieuwe media.


Formeel kent de gemeente geen doelgroepenbeleid. Er is speciale aandacht voor jeugd en ouderen, zichtbaar in een jongerenwerker en enkele pastoraal werkers voor het ouderenpastoraat. Ook is er in de gemeente actieve aandacht voor mensen met een beperking. De gemeente heeft de ambitie beter aansluiting te vinden bij de midden-generatie.


De gemeente doet graag mee met acties voor maatschappelijk achtergestelden (Voedselbank, stichting Present, Helpende Hand e.d.) of geeft daaraan ook zelf invulling (kerstpakkettenactie, Trefhoek, vakantiegeldactie, vluchtelingen in AZC, bezoeken bewoners verzorgingscentra, kerk en keuken, zorgmaatje e.d.). Daarnaast zijn veel gemeenteleden maatschappelijk actief. De gemeente onderhoudt al jaren de zorgvuldig opgebouwde contacten met kerken in Roemenië en het voormalig Oost-Duitsland. De gemeente heeft een actieve diaconie.


Ook op andere terreinen zoekt de gemeente verbinding met de buitenwereld. De afgelopen jaren is met TYFTM en kerkenpad geprobeerd de drempel naar de kerk voor buitenkerkelijken te verlagen en zingeving vanuit de christelijke traditie onder de aandacht te brengen. Thank You fort the Music trekt mensen uit de hele NOP. De gemeente neemt deel aan de plaatselijke Raad van Kerken (deze organiseert onder meer jaarlijks een Pieperdienst, Advents- en Kerstdiensten en Week van Gebed) en heeft goede contacten met de moskee. Er is sprake van een groeiende samenwerking met de polderdorpen. Samen met de Protestantse Gemeente Marknesse wordt invulling gezocht van een volledige predikantsplaats, elk 0.5 fte, en hebben de dorpen Bant, Creil, Espel, Nagele en Rutten zich aangesloten bij de gestreamde diensten vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk.


De vorming van de PKN heeft geleid tot twee gefuseerde wijkgemeenten West Erven en De Brug. De wijkgemeente Hervormd West nam geen deel aan de fusie en bleef een wijkgemeente met een eigen oriëntatie, maar werd wel deel van de PG Emmeloord. Deze wijkgemeente werd in de loop der jaren gastgemeente voor gemeenteleden die zich elders in de NOP niet meer thuis voelden. Deze situatie heeft tot verwijdering geleid tussen enerzijds West Erven en De Brug en anderzijds Hervormd West. De oplossing hiervoor is gezocht in de vorming van één gemeente met één kerkenraad. Een aantal heeft dit proces als pijnlijk ervaren. Ook heeft het ertoe geleid dat een deel van de voormalige
wijkgemeente Hervormd West zich heeft losgemaakt van de PG Emmeloord en een Hervormde gemeente i.w. heeft gevormd. Van de overige wijkdelen is een enkeling overgegaan naar een andere gemeente. Daarover is verdriet, omdat een aantal hun vrienden heeft zien vertrekken.


De gemeente beschikt over twee kerkgebouwen, de Nieuw Jeruzalemkerk (NJK) en De Ontmoeting, In de komende tijd zal worden besloten welke van beide gebouwen of beide zal (zullen) worden afgestoten. Emmeloord is weliswaar een grote plaats, maar de bereikbaarheid van de kerkgebouwen vormt in principe geen probleem. De NJK staat in het centrum en De Ontmoeting centraal in de wijk. Beide kerken zijn voor de meeste gemeenteleden binnen 10-15 minuten per fiets bereikbaar. Beide gebouwen zijn (redelijk) goed toegankelijk en beschikken over de noodzakelijke faciliteiten. De Ontmoeting is drempelloos en de NJK beschikt over ruime parkeergelegenheid. Tevens is er nog ruimte voor verbetering.

 

Emmeloord, augustus 2020. Ds. Jaap van de Meent.