Naar een nieuwe wijkindeling van de gemeente

 

Inleiding

Hieronder volgt een samenvatting van de eerste drie afleveringen over de nieuwe wijkindeling, die al in het Gemeentenieuws hebben gestaan. Aan deze nieuwe wijkindeling wordt achter de schermen (en in goed overleg met vertegenwoordigers van de drie kerkenraadscommissies) al enkele maanden hard gewerkt. Ook administratief is het een hele klus om alles op orde te brengen, maar uiteindelijk zal het – vooral in de administratie – allemaal veel gemakkelijker worden.

 

Naar nieuwe wijken

De drie wijkgemeenten De Brug, Hervormd West en West Erven bestaan sinds 1 september 2019 niet meer. U, jij bent geen lid meer van een wijkgemeente, maar van de Protestantse Gemeente Emmeloord. Daarom gaan we de gemeente opnieuw indelen. We gaan 19 stukjes Emmeloord maken, die we ‘wijken’ gaan noemen. Een wijk is een deel van Emmeloord dat uit meerdere straten bestaat. Alle gemeenteleden die in deze straten wonen horen bij zo’n wijk. We kennen straks geen overschrijving (perforatie) meer naar een andere wijk. Je hoort gewoon bij de wijk waar je woont.

De 19 wijken worden groter dan nu het geval is. (Op dit moment hebben we ongeveer 35 wijken/secties.) In een wijk gaat het om basispastoraat. Wat dat is, kunt u verderop lezen.

Elke wijk heeft een wijkteam. Dat is nu ook al het geval in de voormalige wijkgemeenten De Brug en West Erven. Daarbij zijn er twee verschillen ten opzichte van de oude situatie:

1. De nieuwe wijkteams worden groter.

2. In de nieuwe wijkteams gaan alle mensen uit de drie Pastorale Verbanden samenwerken in het basispastoraat.

 

Wijkteams en basispastoraat

Een wijkteam is een groep wijkmedewerkers, die worden begeleid (aangestuurd) door een wijkcoördinator. Elke wijkmedewerker heeft maximaal 20 adressen onder zijn of haar hoede, maar liever niet meer dan 12.

De taak van de wijkmedewerker is basispastoraat. Dat houdt het volgende in:

- het omzien naar elkaar in de buurt

- het bezorgen van informatie van de PGE

- aandacht besteden aan lief en leed, o.a. verjaardagen, geboortes en huwelijksjubilea

- het signaleren van hulpvragen en de pastor inlichten/inschakelen als de zorg van de pastor gewenst is. Desgewenst kan ook de wijkcoördinator en/of de pastorale ouderling worden ingelicht.

- Het organiseren van bijeenkomsten voor alle leden in de wijk (en waar mogelijk ook niet-gemeenteleden) voor onderlinge ontmoeting. Te denken valt aan een zomerontmoeting bij iemand in de tuin of een bijeenkomst rond het jaarthema.

In het basispastoraat maken we geen onderscheid meer tussen Pastorale Verbanden. In de wijk werken alle gemeenteleden samen en horen bij elkaar.

 

Intensief pastoraat

Als er iets bijzonders aan de hand is (bijvoorbeeld ziekte of andere zorg), dan geeft de wijkmedewerker dit in goed overleg door aan de predikant of kerkelijk werker van het Pastoraal Verband waar het gemeentelid bij hoort. Dan gaat het om intensief pastoraat. Maar iedereen mag natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met haar of zijn pastor.

Bij dit alles vermelden we nadrukkelijk dat van alle gemeenteleden verwacht mag worden dat iedereen naar elkaar omziet.

 

We hopen in de komende edities van het Gemeentenieuws bovenstaande informatie wekelijks aan te vullen. En uiteindelijk leest u er dan ook weer over in Onderweg.

 

Namens kerkenraad en team van pastores,

Willie Marskamp