Naar een nieuwe wijkindeling van de gemeente

 

Inleiding

Hieronder volgt een samenvatting van de eerste drie afleveringen over de nieuwe wijkindeling, die al in het Gemeentenieuws hebben gestaan. Aan deze nieuwe wijkindeling wordt achter de schermen (en in goed overleg met vertegenwoordigers van de drie kerkenraadscommissies) al enkele maanden hard gewerkt. Ook administratief is het een hele klus om alles op orde te brengen, maar uiteindelijk zal het – vooral in de administratie – allemaal veel gemakkelijker worden.

 

Naar nieuwe wijken

De drie wijkgemeenten De Brug, Hervormd West en West Erven bestaan sinds 1 september 2019 niet meer. U, jij bent geen lid meer van een wijkgemeente, maar van de Protestantse Gemeente Emmeloord. Daarom gaan we de gemeente opnieuw indelen. We gaan 19 stukjes Emmeloord maken, die we ‘wijken’ gaan noemen. Een wijk is een deel van Emmeloord dat uit meerdere straten bestaat. Alle gemeenteleden die in deze straten wonen horen bij zo’n wijk. We kennen straks geen overschrijving (perforatie) meer naar een andere wijk. Je hoort gewoon bij de wijk waar je woont.

De 19 wijken worden groter dan nu het geval is. (Op dit moment hebben we ongeveer 35 wijken/secties.) In een wijk gaat het om basispastoraat. Wat dat is, kunt u verderop lezen.

Elke wijk heeft een wijkteam. Dat is nu ook al het geval in de voormalige wijkgemeenten De Brug en West Erven. Daarbij zijn er twee verschillen ten opzichte van de oude situatie:

1. De nieuwe wijkteams worden groter.

2. In de nieuwe wijkteams gaan alle mensen uit de drie Pastorale Verbanden samenwerken in het basispastoraat.

 

Wijkteams en basispastoraat

Een wijkteam is een groep wijkmedewerkers, die worden begeleid (aangestuurd) door een wijkcoördinator. Elke wijkmedewerker heeft maximaal 20 adressen onder zijn of haar hoede, maar liever niet meer dan 12.

De taak van de wijkmedewerker is basispastoraat. Dat houdt het volgende in:

- het omzien naar elkaar in de buurt

- het bezorgen van informatie van de PGE

- aandacht besteden aan lief en leed, o.a. verjaardagen, geboortes en huwelijksjubilea

- het signaleren van hulpvragen en de pastor inlichten/inschakelen als de zorg van de pastor gewenst is. Desgewenst kan ook de wijkcoördinator en/of de pastorale ouderling worden ingelicht.

- Het organiseren van bijeenkomsten voor alle leden in de wijk (en waar mogelijk ook niet-gemeenteleden) voor onderlinge ontmoeting. Te denken valt aan een zomerontmoeting bij iemand in de tuin of een bijeenkomst rond het jaarthema.

- In het basispastoraat maken we geen onderscheid meer tussen Pastorale Verbanden. In de wijk werken alle gemeenteleden samen en horen bij elkaar.

 

Intensief pastoraat

Als er iets bijzonders aan de hand is (bijvoorbeeld ziekte of andere zorg), dan geeft de wijkmedewerker dit in goed overleg door aan de predikant of kerkelijk werker van het Pastoraal Verband waar het gemeentelid bij hoort. Dan gaat het om intensief pastoraat. Maar iedereen mag natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met haar of zijn pastor.

Bij dit alles vermelden we nadrukkelijk dat van alle gemeenteleden verwacht mag worden dat iedereen naar elkaar omziet.

 

We hopen in de komende edities van het Gemeentenieuws bovenstaande informatie wekelijks aan te vullen. En uiteindelijk leest u er dan ook weer over in Onderweg.

 

Namens kerkenraad en team van pastores,

Willie Marskamp

wijkindelingskaart


WIJK 1

Dorpen buiten Emmeloord

Alle PGE-leden die buiten de grenzen van de plaats Emmeloord wonen.

- VACANT

 

WIJK 2

Talma Hof

- VACANT

 

WIJK 3

Hof van Smeden, Smedenpoort, Houttuinen

- Froukje Vroegop, T 0527 617 660

 

Wijk 4

Wittesteijn

- VACANT

 

WIJK 5

TOP

Woonvoorzieningen voor mensen met een beperking van Triade, Omega, Philadelphia, ‘s Heeren Loo en Stichting Aquarelles

- Cor de Olde, T 0527 697 323

 

WIJK 6

De Zuidert, de gehele Zuidert, inclusief Bomenweg en Kleiweg

OP ZOEK NAAR NOG EEN COORDINATOR

- Marianne Pol, T 0527 697 828

- Leen Boer, T 06 48 13 98 69

- Wim de Graaf, T 0527 698 806

 

WIJK 7

Botenbuurt + rond NJK + De Munt

Tussen Nagelerstraat (westzijde), Stadsgracht (noordzijde) en Urkervaart & Zwolse Vaart (zuidzijde). Ook (uit BG 08): Marknesserweg (voor zover binnen de grens van Emmeloord), Ecopark, Constructieweg en Betonweg

- Wietske Kroeze, 697 714

 

WIJK 8

Centrum-west

Tussen Espelervaart (westzijde) en Boslaan (oostzijde)

Attie Goelema, 264 981

- Nelleke van Haaren, 622 039

- Annet Dijkstra, 699 933

- Henk Naaktgeboren, 697 716

 

WIJK 9

Omgeving van Wittesteijn

Tussen Drostlaan (noordzijde), Robbesant (oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

- VACANT

 

WIJK 10

Sterrenbuurt

De hele Sterrenbuurt tussen Urkerweg (noord), Espelervaart (oost) en Urkervaart (zuid)

- Rijk van Veldhuijsen, T 0527 616 029

 

WIJK 11

West-centrum

Rond De Ontmoeting: tussen Maasstraat (westzijde), Europalaan (noordzijde),  Scandinaviëlaan (oostzijde) en Drostlaan / Urkerweg (zuidzijde)

- Ilse Boersma, T 0527 240 975

 

WIJK 12

West-oost

Tussen Scandinaviëlaan (westzijde), Espelervaart (noord- en oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

- VACANT

 

WIJK 13

West- noord / midden

Tussen fietspad langs de Lichtboei (westzijde), Espelervaart (noordzijde) en Pilotenweg (zuidzijde). Incl. De Fjord, IJszee en Kaap

- VACANT

 

WIJK 14

West-west

Tussen Espelervaart (noordzijde), fietspad langs de Lichtboei (oostzijde) en Pilotenweg (zuidzijde)

Ilse Boersma, 240 975

 

WIJK 15

Erven-west

- Frank Hop, T 0527 617 426 / 06 46 12 98 54

 

WIJK 16

Erven-midden

- Margriet Buijsman, T 0527 617  079

 

WIJK 17

Erven-oost

- Margriet Buijsman, T 0527 617  079

 

WIJK 18

Centrum-oost

Alle straten oostelijk van de Boslaan en ten noorden van de stadsgracht; ook (uit BG 08): Lindeweg, Casteleynsweg, Kuinderweg, Muntweg

- Theo Stielstra, T 0527 613 553

- Krijn Verhage, T06 51 40 20 65

 

WIJK 19

Emmelhage en Waterland

Heel Emmelhage en Waterland

- Harma Eeuwema, T 06 25 08 04 75