Doel
De werkgroep Kerk en Israël beoogt binnen de gemeentes in de classis de verbondenheid met Israël te verdiepen en te verbreden.

Taak
De commissie stelt zich ten taak dit via leren, vieren en gemeenschapvormende activiteiten tot uitdrukking te brengen.

Samenstelling
De commissie bestaat uit afgevaardigden van de gemeentes, die bij voorkeur benoemd worden door de kerkenraden. De voorzitter wordt benoemd door de classis.

Financiën
De activiteiten worden bekostigd door de classis aan wie ook verantwoording wordt afgelegd.

Vergaderingen
De werkgroep komt 7 à 8 maal per jaar bij elkaar.

Contactpersonen
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot:

Dhr. Ap van der Linde
(secretaris en penningmeester)
Bant
aendvanderlinde@hotmail.com
Mw. Dille A. de Jong-Daleboudt
Biddinghuizen
dejong.lj@planet.nl
Dhr. Wim Boessenkool
Bant