Taken van het college
De taak van het college zijn het verzorgen van alle vermogensrechtelijke en stoffelijke zaken van de gemeente, hierbij moet u dan denken aan:

- het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarrekening en het voorbereiden van het collecterooster, in afstemming met de diaconie;

- het innen en beheren van de gelden en de zorg voor een gezonde financiële en liquide positie;

- het beheer van de gebouwen, zowel kerken als pastorieën, waardoor alle kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd;

- personele aangelegenheden betreffende de betaalde krachten. (kosters, pastorale werkers, administratieve medewerkers);

- uitvoering van de kerkelijke ledenadministratie;

- het beheer van het vermogen.

 

Samenstelling van het college
Het college bestaat uit kerkrentmeesters van alle wijken. Zij zijn allen lid van een wijkkerkenraad, waarbij elke wijkkerkenraad minimaal één kerkrentmeester afvaardigt. Vanuit de pastores is er ook een afgevaardigde  naar het College van Kerkrentmeesters. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens lid van het moderamen van de A.K. Degenen die zitting hebben in het moderamen, zijn z.g. boventallig en hebben geen taak of functie binnen de wijkkerkenraden.

Moderamen
Het moderamen van het college van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:

K. Geertsema; voorzitter voorzitter.cvk@pgemmeloord.nl

R. Kuipers; secretaris secretaris.cvk@pgemmeloord.nl

G. de Haan; financiën penningmeester.cvk@pgemmeloord.nl

J.M. de Witte; geldwerving geldwerving.cvk@pgemmeloord.nl

R. van de Belt; gebouwen gebouwenbeheer.cvk@pgemmeloord.nl


Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert 1 maal in de 6 weken. De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris. De verslagen worden verspreid naar de wijkkerkenraden en de leden van de AK.

Betalingen
Financiële bijdragen aan de kerk kunnen overgemaakt worden op rekening NL95 FVLB 0699 7451 52 ten name van Protestantse Gemeente Emmeloord.

Contactadressen
Voor verdere informatie over het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  . Voor financiële zaken:
Dhr. Kees Geertsema
Opsterland 1
8302 LJ Emmeloord
T (0527) 62 33 92
Dhr. Rudolf Kuipers
Siriusstraat 1
8303 ZZ Emmeloord
T (0527) 69 93 39
Dhr. Geert de Haan
Oldambt 30
8302 JG Emmeloord
T (0527) 61 53 38