Onderweg is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente Emmeloord. Het blad stelt zich ten doel de communicatie binnen de kerkelijke gemeente te bevorderen en de vorming van de leden van de gemeente tot actieve en mondige kerkleden te stimuleren. Het blad dient als platform voor de meningen die binnen de kerk bestaan omtrent geloof, kerk en samenleving. De redactie streeft ernaar het blad een gevarieerde inhoud te geven, met plaats voor een hoofdartikel, kerkenraadsverslagen, wijknieuws, berichten over activiteiten van allerlei aard binnen en buiten de gemeente, een interview met een gemeentelid, een column, een jeugdpagina en ingezonden stukken.

Verschijningsfrequentie
Onderweg verschijnt maandelijks, behalve in juli, aan het eind van de maand. Het heeft een oplage van ongeveer 2000 exemplaren.


Kopij
Kopij voor Onderweg kan worden verstuurd naar:

email onderweg@pgemmeloord.nl

 

of het postadres

Kerkelijk Bureau PG Emmeloord
t.a.v. redactie Onderweg
Onder de Toren 36
8302 BV Emmeloord

 

 

Kopij voor de jeugdpagina moet gestuurd worden naar:

email jek@pgemmeloord.nl

Redactie
De redactie bestaat uit de volgende leden:

C. Flokstra
Stellingwerf 19
T (0527) 61 55 58
H. Altena
Kaap 3
T (0527) 61 52 41
W. Marskamp
Gamander 16, 8252 DC Dronten
T (0321) 31 71 47
A.v.d. Meulen
Meidoornstraat 12
T (0527) 61 62 63
G.G. de Wolf - van der Borg
Diemenlaan 76
T (0527) 61 38 12
A.M.J. Dragt
Verlehorst 44


Vragen
Voor vragen over kopij of opmerkingen betreffende Onderweg kunt u de redactie telefonisch bereiken op telefoonnummer

T (0527) 61 62 63
en schriftelijk op het bovenstaande adres

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties dient men zich te richten tot:

Dhr. K. Ferbeek

De Fjord 17

T (0527) 61 37 41